Dit is het privacy statement van TC ’t Verzetje Deurne. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij TC ’t Verzetje Deurne. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. TC ’t Verzetje Deurne handelt altijd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TC ’t Verzetje Deurne  kan persoonsgegevens van/over u verwerken, doordat u lid bent van. TC ’t Verzetje Deurne.  TC ’t Verzetje Deurne  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw geboortedatum.

Waarom TC ’t Verzetje Deurne gegevens nodig heeft

 • TC ’t Verzetje Deurne verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie en vermelding op de ledenlijst. Ook worden de gegevens gebruikt voor de verwerking in de financiële administratie (inning jaarlijkse contributie).
 • TC ’t Verzetje Deurne kan doordoor de leden benaderen voor club mededelingen en aankondigingen (clubmail).
 • Uw geboortedatum zal nimmer worden vermeld en/of openbaar worden gemaakt. Deze worden slechts bijgehouden door het bestuur van TC ’t Verzetje Deurne ten behoeve intern gebruikt ( zoals aandacht voor verjaardagen) en van statistische doeleinden.

Hoe lang TC ’t Verzetje Deurne gegevens bewaart

 • TC ’t Verzetje Deurne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard, nadat het lidmaatschap is beëindigd.  

Oud-ledenlijst (Alumniregister)

 • TC ’t Verzetje bezit en onderhoudt een lijst van oud-leden waarop de naam, het adres en het eventuele telefoonnummer van deze oud-leden voor komt. Deze lijst is alleen bestemd voor het in contact kunnen komen met oud-leden bij gelegenheid van een bijzondere verenigingsactiviteit zoals een jubileumviering of reünie.

Delen met anderen

 • TC ’t Verzetje Deurne verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden dan aan de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) waarvan U automatisch lid wordt als U als lid bent van TC ’t Verzetje Deurne . Deze gegevens kunnen alléén aan andere derden verstrekt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld).
 • Bij het hostingbedrijf kunnen gegevens over het bezoek aan de website van TC ’t Verzetje Deurne worden verzameld. TC ’t Verzetje Deurne zal deze nimmer opvragen.
 • Het is niet toegestaan dat leden van TC ’t Verzetje Deurne delen van de inhoud  van de afgeschermde gegevens op de site (zoals de ledenlijst) downloaden of op enigerlei wijze delen met derden.

Website TC ’t Verzetje Deurne

https://www.verzetjedeurne.nl  is de website van TC ’t Verzetje Deurne.

 • De internetverbinding is beveiligd met SSL. Voor toegang tot de ledenlijst en onderdelen met persoonsinformatie (zoals smoelenboek) is dit slechts mogelijk via gebruikersnaam en wachtwoord. Leden die toegang hebben tot dit gedeelte van de website is het niet toegestaan om gegevens daarvan te downloaden of te verstrekken aan anderen.
 • Het openbare gedeelte van deze website is anoniem te bezoeken. Voor het extranet-gedeelte, dat exclusief toegankelijk is voor leden, heeft u inloggegevens nodig.
 • Een account maakt het gebruik van de website gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw account verwerken wij de volgende gegevens: E-mailadres, Inloggegevens

In kaart brengen website bezoek

 • Op de website van TC ’t Verzetje Deurne worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Google analytics

 • TC ’t Verzetje Deurne maakt geen gebruik van Google Analytics.

Websites van derden

 • Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij verstrekken deze derden nimmer uw persoonsgegevens.
 •  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, af te schermen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van TC ’t Verzetje Deurne (info@verzetjedeurne.nl). TC ’t Verzetje Deurne zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

 • TC ’t Verzetje Deurne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TC ’t Verzetje Deurne maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TC ’t Verzetje Deurne verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het secretariaat van TC ’t Verzetje Deurne ledenadministratie op via info@verzetjedeurne.nl

Deelnemen aan een actie of evenement

 • Wekelijks vinden er binnen/namens TC ’t Verzetje Deurne diverse activiteiten of evenementen plaats. Organisatorisch is het voor ons dan van belang om te weten wie er deelnemen. TC ’t Verzetje Deurne wil haar leden vooraf van informatie voorzien over de tijd en plaats.

Wijzigingen privacy-beleid

 • TC ’t Verzetje Deurne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Elk nieuw lid van TC ’t Verzetje Deurne dient dit privacy-beleid voorafgaande aan het lidmaatschap te raadplegen. Elk nieuw lid van TC ’t Verzetje Deurne krijgt bij de aanmelding een exemplaar van deze privacyverklaring en tekent op het aanmeldingsformulier voor ontvangst en akkoordverklaring.

Disclaimer

 • De inhoud van de website van TC ’t Verzetje Deurne is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel TC ’t Verzetje Deurne tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt TC ’t Verzetje Deurne expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Versie 3.0   |   24-6-2018